ตลาดหุ้น (SET) ตลาดอนุพันธ์ (TFEX)
เงินลงทุนเริ่มต้น 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท
ประเภทหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้และการจับคู่ เฉพาะหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงหน่วยลงทุน, ETF และ Derivative Warrants แต่ไม่สามารถซื้อขาย Warrant ทุกชนิดได้ โดยคำสั่งการซื้อขายจะถูกจำกัดปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ (Volume) โดยสามารถซื้อขาย ได้ไม่เกินปริมาณและมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Silver Futures, Stock Futures , Interest Rate Futures, Oil Futures , USD Futures และ Sector Futures และสินค้าใหม่ที่มีการซื้อขายได้ในตลาดหรือตามแต่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นสมควร
การจับคู่ซื้อขาย จะใช้ข้อมูลการซื้อขายที่มีการจับคู่แล้วจากระบบซื้อขายจริงและราคาที่เกิด ขึ้นจริง แต่มีการเพิ่มในส่วนของปริมาณการซื้อขาย ดังนี้

 • Futures คูณ 100
 • Options คูณ 100
ช่วงเวลาการซื้อขายในการแข่งขัน

ช่วงเช้า

 • Pre-open เวลา 09:55 - 10:00 น.
 • Open เวลา 10:00 - 12:30 น.

ช่วงบ่าย

 • Pre-open เวลา 14:25 - 14:30 น.
 • Open เวลา 14:30 - 16:30 น.

ช่วงเช้า

 • Pre-open เวลา 09:15 - 09:45 น.
 • Open เวลา 09:45 - 12:30 น.

ช่วงบ่าย

 • Pre-open เวลา 13:45 - 14:15 น.
 • Open เวลา 14:15 - 16:55 น.
 • Extend เวลา 19:30 - 22:30 น.
คำสั่งซื้อขายที่ไม่สามารถจับคู่ได้ ถูกยกเลิก ณ สิ้นวันทำการ
ส่งคำสั่งซื้อขายในช่วงนอกเวลาทำการ รอการจับคู่ ในช่วงเวลาทำการปกติของวันทำการถัดไป
ค่าธรรมเนียม Commission Fee (0.15% ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (7% ของ Commission fee)

SET50 Index Futures 25 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
SET50 Index Options 20 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
Stock Futures 0.1 % ของมูลค่าสัญญา + VAT 7%
Gold Futures
- 10 Baht Gold Futures 50 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
- 50 Baht Gold Futures 250 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
Silver Futures 50 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
Interest rate futures

 1. 3M BIBOR Futures 100 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
 2. 6M THBFIX Futures 100 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
5Y Gov Bond Futures 50 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
การจัดอันดับ ต้องมีการส่งคำสั่งซื้อขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Stock Futures และ Metal Futures ไม่น้อยกว่าประเภทละ 5 สัญญา
Corporate Action การแตกพาร์ การเพิ่มพาร์ การจ่ายปันผลด้วยเงินสดหรือหุ้นสามัญเท่านั้น ส่วนการเปลี่ยนชื่อหุ้น และธุรกรรมอื่นๆ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นรายกรณีไป ในด้านธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Warrant จะไม่มีเกิดขึ้นใน CLICK2WIN หากมีการจ่ายปันผลด้วย warrant ทางโครงการฯ จะถือว่า ปันผลเป็น ศูนย์
 • ในกรณีที่มี Single Stock Futures ใดมีการประกาศ Corporate Action ที่มีผลกระทบต่อสัญญา ระบบจะดำเนินการปิดฐานะของ Single Stock Futures ดังกล่าวทั้งหมดที่มีอยู่ในพอร์ตของผู้สมัคร/ผู้แข่งขันจนมีฐานะเป็นศูนย์ ในวันทำการสุดท้ายก่อนที่ Corporate Action นั้นจะมีผลบังคับใช้ โดยจะใช้ราคา Settlement Price ของวันนั้นในการคำนวณกำไรขาดทุน
 • การส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ตั้งแต่ช่วงเวลา Off-hour และ Market Runoff (เริ่มประมาณเวลา16.40น. - 17.00น.) ถึงเวลา 19.00 น. คำสั่งซื้อ-ขายทั้งหมดของหุ้น/อนุพันธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Corporate Action ที่มีวันที่ขึ้น เครื่องหมายหรือ วันที่มีผลเท่ากับวันทำการถัดไปจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • ในวันที่มีการปรับปรุงข้อมูล Corporate Action ระบบจะไม่อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อ-ขายได้ เริ่มตั้งแต่เวลา ประมาณ 19.00 น. และดำเนินการสิ้นสุดเวลาประมาณ 20.00 น. (ในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. - 19.10 น. ของทุกวันทำการผู้แข่งขันจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขายเนื่องจากการปรับปรุง ข้อมูลตามปกติ)
 • หุ้น/อนุพันธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจาก Corporate Action นั้นไม่มีการยกเลิกการส่งคำสั่งซื้อ ? ขายแต่อย่างใด
 • ระบบจะทำการปรับปรุงข้อมูลตาม Corporate Action ก่อน 1 วันทำการ
คุณสมบัติผู้สมัคร - มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
- พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถระบุที่อยู่ได้ชัดเจน โดยไม่จำกัดสัญชาติและเชื้อชาติ


เว็บไซต์นี้เหมาะกับการใช้งานด้วย IE version 8.0 ขึ้นไป และ screen resolution 1024 x 768 pixel

*** ระบบจะทำการสรุปคะแนนและลบข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เก่าทั้งหมดทุกสิ้นไตรมาส และเริ่มต้นเล่นใหม่ทุกวันที่ 1 ของเดือน เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม มกราคม ***