1. มูลค่าเงินลงทุนในบัญชีเริ่มต้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยอยู่ในบัญชี Cash Balance (บัญชี Cash Balance หมายถึง บัญชีที่มีการวางเงินไว้ล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์)
 2. ผู้เล่นสามารถซื้อขายอนุพันธ์ ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Silver Futures, Stock Futures และ Interest rate Futures และสินค้าใหม่ที่มีการซื้อขายได้ในตลาดหรือตามแต่ที่โครงการฯ เห็นสมควร
 3. ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย มีอัตราดังนี้
 4. SET50 Index Futures 200 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
  SET50 Index Options 45 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
  Stock Futures (0.1 % ของมูลค่าสัญญา + 0.50 บาท) + VAT 7%
  Gold Futures - 10 Baht Gold Futures 50 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
  - 50 Baht Gold Futures 250 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
  Silver Futures 45บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
  Oil Futures 68 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
  USD Futures 12 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%

  หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป
 5. ในกรณีที่มี Single Stock Futures ใดมีการประกาศ Corporate Action ที่มีผลกระทบต่อสัญญา ระบบจะดำเนินการปิดฐานะของ Single Stock Futures ดังกล่าวทั้งหมดที่มีอยู่ในพอร์ตของผู้สมัคร/ผู้เล่นจนมีฐานะเป็นศูนย์ ในวันทำการสุดท้ายก่อนที่ Corporate Action นั้นจะมีผลบังคับใช้ โดยจะใช้ราคา Settlement Price ของวันนั้นในการคำนวณกำไรขาดทุน
 6. ในแต่ละเดือนผู้เล่นต้องมีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่นครบทุกประเภทตามที่แจ้งไว้ด้านล่าง จึงจะได้รับการจัดอันดับประจำรอบ ดังนี้
 7. SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
  SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
  Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
  Metal Futures (Gold+Silver) ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

ช่วงเวลาการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (Real-time)

 1. เวลาทำการของระบบซื้อขายจำลอง เป็นไปตามเวลาทำการจริงของตลาดอนุพันธ์ (TFEX)
 2. การจับคู่ซื้อขาย จะใช้ข้อมูลการซื้อขายที่มีการจับคู่แล้วจากระบบซื้อขายจริงและราคาที่เกิดขึ้นจริง แต่มีการเพิ่มในส่วนของปริมาณการซื้อขาย ดังนี้
 3. เกณฑ์การคำนวณหลักประกัน กำหนดตามประเภทและอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการปรับปรุงอัตราหลักประกันตามที่สำนักหักบัญชีประกาศ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บไซต์
 4. หลังจากปิดตลาดทุกสิ้นวัน ระบบจะยกเลิกคำสั่งเสนอซื้อเสนอขายที่ไม่ได้รับการจับคู่ทั้งหมด
 5. ผู้สมัครสามารถส่งคำสั่งซื้อขายในช่วงนอกเวลาทำการปกติ (Offline order) ได้หลังการประมวลผลสิ้นวัน (ประมาณ 19:00 น. – 7:00 น.)โดยคำสั่งดังกล่าวจะรอการจับคู่ ในช่วงเวลาทำการปกติของวันทำการถัดไป
 6. ในช่วงเวลา 19.30 - 22.30 น. Extend Trading ขยายเวลาซื้อขายเฉพาะ Gold Futures และ Silver Futures นั้นระบบของ CLICK2WIN จะไม่สามารถทำการซื้อขายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่สามารถดูข้อมูลได้
 7. ผู้สมัครไม่สามารถทำการสมัครได้ระหว่างช่วงเวลาดังนี้
  - 00.00-01.00 น.
  - 07.30-08.00 น.
  - 17.00-18.30 น.
  ในทุกๆวันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ

กฏเกณฑ์และข้อกำหนด ในกรณีเกิด Corporate Action

 1. การส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ตั้งแต่ช่วงเวลา Off-hour และ Market Runoff (เริ่มประมาณเวลา16.40น. - 17.00น.) ถึงเวลา 19.00 น. คำสั่งซื้อ-ขายทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Corporate Action ที่มีวันที่ขึ้น เครื่องหมายหรือ วันที่มีผลเท่ากับวันทำการถัดไปจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 2. ในวันที่มีการปรับปรุงข้อมูล Corporate Action ระบบจะไม่อนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อ-ขายได้ เริ่มตั้งแต่เวลา ประมาณ 19.00น. และดำเนินการสิ้นสุดเวลาประมาณ 20.00น. (ในช่วงเวลาประมาณ 19.00น. - 19.10น. ของทุกวันทำการผู้สมัครจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขายเนื่องจากการปรับปรุงข้อมูลตามปกติ)
 3. อนึ่ง หุ้นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจาก Corporate Action นั้นไม่มีการยกเลิกการส่งคำสั่งซื้อ – ขายแต่อย่างใด
 4. ระบบจะทำการปรับปรุงข้อมูลตาม Corporate Action ก่อน 1 วันทำการ