1. มูลค่าเงินลงทุนในบัญชีเริ่มต้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยอยู่ในบัญชี Cash Balance (บัญชี
Cash Balance หมายถึง บัญชีที่มีการวางเงินไว้ล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์)
2. ผู้สมัครสามารถซื้อขายได้เฉพาะหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงหน่วยลงทุน และ ETF แต่ไม่สามารถซื้อขาย Warrant ทุกชนิดรวมถึง
Derivative Warrants ได้ Transaction Cost ได้แก่ Commission Fee (0.15% ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย)
& Tax (ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ของ Commission fee)
3. หากเกิดเหตุการณ์ Corporate Action คือ การแตกพาร์ การเพิ่มพาร์ การจ่ายปันผลด้วยเงินสดหรือหุ้นสามัญ
เท่านั้น ส่วนการเปลี่ยนชื่อหุ้น และธุรกรรมอื่นๆ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเป็นรายกรณีไป
ในด้านธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Warrant จะไม่มีเกิดขึ้นใน CLICK2WIN หากมีการจ่ายปันผลด้วย
warrant ทางโครงการฯ จะถือว่า ปันผลเป็นศูนย์
4. ในแต่ละเดือน ผู้สมัครจะต้องมีการส่งคำสั่งซื้อ ? ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์
จึงจะได้รับการจัดอันดับประจำรอบ

ช่วงเวลาการซื้อขายในตลาดหุ้น
1. เวลาทำการของระบบซื้อขายจำลอง เป็นไปตามเวลาทำการจริงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

  ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
Pre-open เวลา 09:55 - 10:00 น. เวลา 14:25 - 14:30 น.
Open เวลา 10:00 - 12:30 น. เวลา 14:30 - 16:30 น.

2. คำสั่งการซื้อขายจะถูกจำกัดปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ (Volume) โดยสามารถซื้อขาย ได้ไม่เกินปริมาณ
และมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
3. คำสั่งซื้อขายที่ไม่สามารถจับคู่ได้จะถูกยกเลิก ณ สิ้นวันทำการ
4. ผู้สมัครสามารถส่งคำสั่งซื้อขายในช่วงนอกเวลาทำการปกติ (Offline order) ได้หลังการ
ประมวลผลสิ้นวัน (ประมาณ 19:00 น. ? 7:00 น.)โดยคำสั่งดังกล่าวจะรอการจับคู่ ในช่วงเวลาทำการปกติ
ของวันทำการถัดไป
5. ผู้สมัครไม่สามารถทำการสมัครได้ระหว่างช่วงเวลาดังนี้
- 00.00-01.00 น.
- 07.30-08.00 น.
- 17.00-18.30 น.
ในทุกๆวันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ