*ชื่อสมาชิก/Username : ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (เฉพาะตัวเล็ก) หรือ ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ (เฉพาะ _, -, .) ไม่เกิน 6-10 หลักและห้ามมีเว้นวรรค
*รหัสผ่าน/Password : เป็นตัวอักษร 6-10 ตัวอักษร และไม่มีเว้นวรรค (6-10 Characters)
*ยืนยันรหัสผ่าน/Confirm Password :  
*วัน – เดือน – ปี เกิด/Date of Birth :
*เพศ/Gender ชาย/male หญิง/female
*เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก/Identification No.
*จังหวัด  
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
/ Phone number
  กรุณาระบุหมายเลข 9 หลัก เช่น 021111111
ต่อ / ext.  
*โทรศัพท์มือถือ / Mobile Phone No.   กรุณาระบุหมายเลข 10 หลัก เช่น 0811111111
*อีเมล / E-mail :
รหัสยืนยัน :  
*ป้อนรหัสยืนยันที่แสดงข้างบน :  
* กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
(กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน)
        ข้าพเจ้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ผู้ลงทะเบียน') มีความประสงค์จะลงทะเบียนไว้กับ เวปไซต์เกมส์ลงทุนหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์ Click2Win ซึ่งเป็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า 'SET GROUP') ผ่านช่องทาง 'Click2Win' ซึ่งการลงทะเบียนดังกล่าวมีความจำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนได้ ในการนี้ ผู้ลงทะเบียนจึงตกลงและให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งไว้กับ SET GROUP ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การลงทะเบียนกับ SET GROUP ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้ลงทะเบียน หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่เป็นความจริง SET GROUP มีสิทธิระงับการใช้งานของผู้ลงทะเบียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ลงทะเบียนจะไม่มีสิทธิในการรับของรางวัล หรือของสมนาคุณใดๆ ที่จัดให้มีขึ้น
3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างลงทะเบียน ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของ SET GROUP ทั้งหมดนั้น ผู้ลงทะเบียนยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ SET GROUP โดยผู้ลงทะเบียนตกลงอนุญาตให้ SET GROUP ใช้ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเพื่อใช้ในงานหรือกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ SET GROUP ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SET GROUP ปรากฎตาม http://www.set.or.th/th/privacy-policy.html
5. SET GROUP ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไว้เป็นความลับ โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญาที่มีผลบังคับใช้กับ SET GROUP
6. ผู้ลงทะเบียนตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ SET GROUP โดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น SET GROUP ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
7. ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า ผู้ลงทะเบียนอาจได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ SET GROUP จากทาง e-mail และ/หรือ SMS และ/หรือสื่ออื่นๆ ที่ SET GROUP เห็นสมควร ทั้งนี้ SET GROUP มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน email อย่างไรก็ดี SET GROUP ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเกิดจาก virus หรือระบบ email ทั้งสิ้น
8. ถ้าผู้ลงทะเบียนได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขการลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ ของ SET GROUP กรุณากด "ยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียน" เพื่อดำเนินการต่อไป
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียน
สัญชาต/Nationality ไทย อื่นๆ
เลขที่
/Home address no.
ตรอก/ซอย/Soi
ถนน/Road แขวง / ตำบล
/Sub district
 
เขต/อำเภอ
/District
รหัสไปรษณีย์
/Postal code
การศึกษาขั้นสูงสุด/Highest education
อาชีพปัจจุบัน/Occupation
อื่นๆ โปรดระบุ/Other: Please specify
ประเภทธุรกิจ/Type of business
รายได้ปัจจุบันของท่านยังไม่หักค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อเดือน /Monthly income

ท่านเคยลงทุนประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) Investment Background (you can select more than 1 item)
 

ท่านทราบโครงการ CLICK2WIN จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) Channel of information: Check all that apply