ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 20/06/2567

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7214079 77,386,974.6072 1,447.7395%
2. 7501245 20,779,931.6810 315.5986%
3. 7970703 7,130,745.6978 42.6149%
4. 7395271 6,450,787.1793 29.0157%
5. 7563724 6,299,451.2060 25.9890%
6. 7836231 6,087,646.4678 21.7529%
7. 8314062 5,875,406.3951 17.5081%
8. 7132869 5,867,844.4634 17.3569%
9. 8092842 5,866,464.2844 17.3293%
10. 7234637 5,610,799.1835 12.2160%
11. 7287280 5,383,514.7893 7.6703%
12. 8092949 5,349,444.0181 6.9889%
13. 8092795 5,310,792.9555 6.2159%
14. 8313327 5,275,125.8780 5.5025%
15. 8093051 5,227,706.7465 4.5541%
16. 8313690 5,222,038.7105 4.4408%
17. 7483816 5,195,056.3199 3.9011%
18. 7171298 5,167,491.5437 3.3498%
19. 7249282 5,094,024.4153 1.8805%
20. 8092879 5,070,295.1446 1.4059%
21. 7435064 5,043,375.6480 0.8675%
22. 8102569 4,941,281.2718 -1.1744%
23. 8093040 4,866,277.1467 -2.6745%
24. 8086520 4,739,366.4880 -5.2127%
25. 8406079 4,622,004.9117 -7.5599%
26. 8322402 4,564,907.1213 -8.7019%
27. 8761046 4,475,702.9239 -10.4859%
28. 8331585 4,327,025.7442 -13.4595%
29. 7118624 4,206,339.6218 -15.8732%
30. 7002685 3,612,051.8863 -27.7590%
31. 7133292 2,166,117.0505 -56.6777%
32. 7255070 1,706,824.8033 -65.8635%
33. 7060911 962,863.2946 -80.7427%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ ? ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง