ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 17/05/2567

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7501245 11,816,883.2690 136.3377%
2. 7234637 6,975,847.2865 39.5169%
3. 7563724 6,299,451.2060 25.9890%
4. 7249282 6,084,570.5443 21.6914%
5. 7132869 5,943,433.5195 18.8687%
6. 8314062 5,908,986.3951 18.1797%
7. 8092842 5,866,464.2844 17.3293%
8. 7395271 5,362,239.6003 7.2448%
9. 8092949 5,349,444.0181 6.9889%
10. 8092795 5,310,792.9555 6.2159%
11. 7970703 5,291,745.6978 5.8349%
12. 8313327 5,274,775.8780 5.4955%
13. 7255070 5,271,922.5753 5.4385%
14. 8086520 5,255,366.4880 5.1073%
15. 8093051 5,246,096.7465 4.9219%
16. 8313690 5,222,038.7105 4.4408%
17. 7060911 5,206,681.6446 4.1336%
18. 7171298 5,203,649.0837 4.0730%
19. 7483816 5,172,423.2009 3.4485%
20. 8102569 5,116,011.2718 2.3202%
21. 8092879 5,070,295.1446 1.4059%
22. 7836231 4,999,277.9308 -0.0144%
23. 8406079 4,997,054.9117 -0.0589%
24. 8093040 4,867,817.1467 -2.6437%
25. 7435064 4,844,765.6480 -3.1047%
26. 7287280 4,798,652.9603 -4.0269%
27. 7133292 4,739,357.0505 -5.2129%
28. 8322402 4,564,907.1213 -8.7019%
29. 7118624 4,355,729.6351 -12.8854%
30. 8331585 4,316,525.7442 -13.6695%
31. 7002685 2,879,457.2735 -42.4109%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ ? ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง