ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 27/03/2566

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7214079 61,252,794.1412 1,125.0559%
2. 7036873 9,372,441.0802 87.4488%
3. 7031322 8,957,223.4753 79.1445%
4. 7236214 7,045,965.7600 40.9193%
5. 8395561 6,733,330.3498 34.6666%
6. 7058621 6,077,626.6719 21.5525%
7. 7258312 5,944,867.0160 18.8973%
8. 7287280 5,707,668.6087 14.1534%
9. 7501245 5,508,949.8850 10.1790%
10. 7476197 5,438,731.5340 8.7746%
11. 8067612 5,394,225.4644 7.8845%
12. 7118624 5,119,478.7522 2.3896%
13. 8182958 5,066,984.3625 1.3397%
14. 7386518 5,060,380.3230 1.2076%
15. 8091857 4,980,889.5863 -0.3822%
16. 7136614 4,904,242.0510 -1.9152%
17. 8081789 4,899,284.4995 -2.0143%
18. 8304715 4,879,926.3211 -2.4015%
19. 8034004 4,792,357.2881 -4.1529%
20. 7483816 4,790,877.3842 -4.1825%
21. 7645782 4,624,242.8083 -7.5151%
22. 8304716 4,565,102.4059 -8.6980%
23. 7171298 4,450,852.3053 -10.9830%
24. 7836165 4,372,501.8480 -12.5500%
25. 7058399 4,214,184.8473 -15.7163%
26. 7395271 4,188,960.0944 -16.2208%
27. 7705180 4,033,457.6944 -19.3308%
28. 7033161 3,844,487.4721 -23.1103%
29. 7107421 3,759,878.3211 -24.8024%
30. 7133292 3,191,040.4223 -36.1792%
31. 7242159 2,216,083.0100 -55.6783%
32. 7002685 2,118,264.0659 -57.6347%
33. 7305113 441,907.6015 -91.1618%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง