ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 30/09/2565

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 8304837 35,984,288.0155 619.6858%
2. 7214079 14,226,535.1810 184.5307%
3. 8320559 10,221,756.5479 104.4351%
4. 7691758 8,060,184.3425 61.2037%
5. 7705180 7,151,289.0696 43.0258%
6. 7058399 6,272,724.9040 25.4545%
7. 7276512 6,128,415.3450 22.5683%
8. 7049961 6,065,060.2453 21.3012%
9. 7395271 6,009,647.8104 20.1930%
10. 7126101 5,839,386.2093 16.7877%
11. 7133292 5,811,010.2426 16.2202%
12. 7501245 5,742,824.8769 14.8565%
13. 7242159 5,342,815.0482 6.8563%
14. 7287280 5,311,357.8361 6.2272%
15. 7327468 5,296,443.2650 5.9289%
16. 7156369 5,258,130.5304 5.1626%
17. 7182517 5,139,280.7796 2.7856%
18. 7171298 5,113,305.0609 2.2661%
19. 7483816 5,072,758.8154 1.4552%
20. 7724172 5,011,472.9863 0.2295%
21. 7613772 4,933,978.7529 -1.3204%
22. 8182958 4,821,066.3326 -3.5787%
23. 7118624 4,409,894.4771 -11.8021%
24. 7281471 4,143,422.1750 -17.1316%
25. 7487259 3,341,344.7279 -33.1731%
26. 7002685 2,958,375.8531 -40.8325%
27. 7233804 2,286,034.1437 -54.2793%
28. 7579364 1,621,875.7411 -67.5625%
29. 7236214 993,445.9287 -80.1311%
30. 7258312 -1,964,292.8746 -139.2859%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ ? ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง