ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 31/08/2565

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 8304837 34,650,382.4157 593.0076%
2. 7214079 15,694,598.8542 213.8920%
3. 7691758 7,431,402.0304 48.6280%
4. 7501245 6,837,800.4789 36.7560%
5. 7133292 6,613,968.5576 32.2794%
6. 7058399 6,258,695.2245 25.1739%
7. 7705180 5,932,826.8411 18.6565%
8. 7395271 5,715,121.2204 14.3024%
9. 7171298 5,513,441.1909 10.2688%
10. 8320559 5,483,651.6296 9.6730%
11. 7156369 5,258,130.5304 5.1626%
12. 7724172 5,046,290.0743 0.9258%
13. 8182958 4,980,869.2119 -0.3826%
14. 7613772 4,955,164.4799 -0.8967%
15. 7242159 4,580,246.5632 -8.3951%
16. 7483816 4,512,297.9814 -9.7540%
17. 7276512 4,482,695.3450 -10.3461%
18. 7287280 4,476,721.0945 -10.4656%
19. 7118624 4,263,126.1495 -14.7375%
20. 7002685 4,060,345.2771 -18.7931%
21. 7579364 3,898,439.7411 -22.0312%
22. 7233804 3,844,824.8237 -23.1035%
23. 7236214 3,014,095.9287 -39.7181%
24. 7281471 2,211,242.1750 -55.7752%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ ? ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง