ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 16/08/2565

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 8304837 19,555,335.7924 291.1067%
2. 7214079 8,733,066.7272 74.6613%
3. 7705180 6,956,408.8381 39.1282%
4. 7691758 6,518,035.4325 30.3607%
5. 7156369 6,329,509.7304 26.5902%
6. 7058399 6,091,955.2245 21.8391%
7. 7579364 5,799,042.4411 15.9808%
8. 7501245 5,750,196.7889 15.0039%
9. 7233804 5,536,623.5137 10.7325%
10. 7171298 5,518,784.2809 10.3757%
11. 7395271 5,501,184.0004 10.0237%
12. 7133292 5,444,740.6903 8.8948%
13. 7724172 5,319,061.2093 6.3812%
14. 7242159 5,214,334.5782 4.2867%
15. 7276512 5,095,595.3450 1.9119%
16. 8182958 5,013,194.7664 0.2639%
17. 7236214 4,917,808.9247 -1.6438%
18. 7613772 4,825,957.3129 -3.4809%
19. 7483816 4,676,387.9614 -6.4722%
20. 7287280 4,647,165.6485 -7.0567%
21. 7118624 4,379,614.7037 -12.4077%
22. 7002685 4,110,906.3291 -17.7819%
23. 7281471 2,722,757.6750 -45.5448%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง