ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 28/06/2565

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7281471 100,142,413.5410 1,902.8483%
2. 7691758 22,635,060.1325 352.7012%
3. 7214079 16,622,457.1999 232.4491%
4. 7579364 9,716,780.3324 94.3356%
5. 7149590 8,682,049.1380 73.6410%
6. 7452896 8,431,243.8719 68.6249%
7. 7395271 7,548,508.1997 50.9702%
8. 7607451 7,211,221.3449 44.2244%
9. 7118624 7,173,735.6508 43.4747%
10. 7289996 6,932,905.1397 38.6581%
11. 7836231 6,927,702.3645 38.5540%
12. 7069843 6,469,048.1540 29.3810%
13. 7501245 6,334,199.4524 26.6840%
14. 7483816 5,231,025.2639 4.6205%
15. 7431914 5,223,021.4494 4.4604%
16. 7613772 5,064,836.6781 1.2967%
17. 7002685 4,981,241.8063 -0.3752%
18. 7059542 4,899,720.4304 -2.0056%
19. 7375671 4,849,521.1595 -3.0096%
20. 7724172 4,789,874.8960 -4.2025%
21. 7304960 4,648,054.5040 -7.0389%
22. 7487259 4,373,385.4791 -12.5323%
23. 7705180 4,358,306.2144 -12.8339%
24. 7171298 4,258,121.2275 -14.8376%
25. 8182958 4,170,817.0229 -16.5837%
26. 7233804 3,799,549.5840 -24.0090%
27. 7236214 2,911,260.3907 -41.7748%
28. 7366956 -1,213,416.9807 -124.2683%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง