ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 21/01/2565

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7691758 7,930,179.8391 58.6036%
2. 7026562 5,841,510.1141 16.8302%
3. 7233804 5,697,460.0572 13.9492%
4. 7501245 5,582,095.2896 11.6419%
5. 7836231 5,538,429.4338 10.7686%
6. 7118624 5,492,599.9995 9.8520%
7. 7579364 5,473,132.7650 9.4627%
8. 7395271 5,458,073.2130 9.1615%
9. 7724172 5,448,099.8700 8.9620%
10. 7821902 5,425,067.6066 8.5014%
11. 7002685 5,226,789.6695 4.5358%
12. 7171298 5,099,921.9398 1.9984%
13. 7249282 5,083,582.3057 1.6716%
14. 7483816 5,066,696.4262 1.3339%
15. 7133292 5,046,552.9171 0.9311%
16. 7287280 5,027,909.4358 0.5582%
17. 7903831 4,999,072.8620 -0.0185%
18. 7411245 4,967,024.9595 -0.6595%
19. 7710305 4,916,436.3736 -1.6713%
20. 7066545 4,825,388.1085 -3.4922%
21. 8184089 4,793,066.6251 -4.1387%
22. 7059542 4,681,655.3595 -6.3669%
23. 7236214 4,309,974.5388 -13.8005%
24. 8182958 4,185,473.2952 -16.2905%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง