Streaming Click2Win
ผลการจัดลำดับผู้เล่นใหม่

 เกณฑ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการจัดลำดับ 

  1. เป็นผู้สมัครเข้าเล่น Click2Win ผ่าน SET member
  2. เป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชี Click2Win ในระบบมาก่อน
  3. เข้าทดลองซื้อ-ขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
  4. ต้องมีการส่งคำสั่งซื้อขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ภายในเดือนมิถุนายน
  5. ต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
  6. ต้องระบุจังหวัดในข้อมูลที่อยู่ของสมาชิก SET Member เพื่อจัดสรรรางวัลตามที่อยู่ที่ระบบ
  7. สำหรับผู้ทีอยู่กรุงเทพมหานคร ต้องมีผลการแข่งขันเป็น 500 ลำดับแรก
  8. สำหรับผู้ที่อยู่ภูมิภาคอื่น ๆ คือ 1.ภาคกลางและตะวันตก 2.ภาคเหนือ 3.ภาคใต้ 4.ภาคตะวันออก 5.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องมีผลการแข่งขันเป็น 200 ลำดับแรก ของแต่ละภูมิภาค
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อสำหรับผู้ที่ระบุข้อมูล อายุ และ จังหวัด ครบถ้วนแล้วเท่านั้น คลิกปรับปรุงข้อมูล
กรุงเทพฯ
ภาคกลางและตะวันตก
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ