ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 18/05/2565

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7281471 38,066,312.5910 661.3263%
2. 7691758 11,022,469.8225 120.4494%
3. 7579364 9,337,258.5435 86.7452%
4. 7452896 7,723,066.2019 54.4613%
5. 7214079 7,445,365.3251 48.9073%
6. 7149590 7,350,244.1170 47.0049%
7. 7069843 7,268,716.6320 45.3743%
8. 7607451 7,156,071.3449 43.1214%
9. 7501245 6,624,605.1144 32.4921%
10. 7395271 5,881,829.9395 17.6366%
11. 7059542 5,539,714.4704 10.7943%
12. 7118624 5,443,755.3454 8.8751%
13. 7483816 5,176,124.3566 3.5225%
14. 7724172 5,077,735.3300 1.5547%
15. 7431914 4,985,499.8694 -0.2900%
16. 7375671 4,929,147.1973 -1.4171%
17. 7002685 4,442,747.5632 -11.1450%
18. 7304960 4,306,072.8870 -13.8785%
19. 7705180 4,216,671.6113 -15.6666%
20. 8182958 4,090,235.6098 -18.1953%
21. 7836231 4,008,198.9645 -19.8360%
22. 7171298 3,943,035.2954 -21.1393%
23. 7487259 3,706,719.1841 -25.8656%
24. 7233804 3,453,859.7650 -30.9228%
25. 7236214 2,867,330.3907 -42.6534%
26. 7366956 -291,516.9807 -105.8303%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง