ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 21/10/2564

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7000186 75,046,474.6842 1,400.9295%
2. 7234752 13,227,312.0727 164.5462%
3. 7836231 7,520,061.7810 50.4012%
4. 7413069 6,140,412.1175 22.8082%
5. 7059542 5,835,448.5015 16.7090%
6. 7595304 5,512,776.1568 10.2555%
7. 7395271 5,436,479.8817 8.7296%
8. 7249282 5,417,213.9035 8.3443%
9. 7002685 5,205,580.5557 4.1116%
10. 7058621 5,113,369.5990 2.2674%
11. 7047657 5,076,295.2910 1.5259%
12. 7483816 5,031,212.2274 0.6242%
13. 7821902 5,029,297.2973 0.5859%
14. 7287280 4,918,451.8657 -1.6310%
15. 7118624 4,761,541.4104 -4.7692%
16. 7305113 4,612,863.4619 -7.7427%
17. 7501245 4,376,719.4857 -12.4656%
18. 7366956 4,293,695.3681 -14.1261%
19. 7236214 4,248,234.3279 -15.0353%
20. 7117639 3,391,431.8480 -32.1714%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง