ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 20/09/2564

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7127937 16,595,263.9803 231.9053%
2. 7312972 16,374,415.4250 227.4883%
3. 7836231 16,258,381.0980 225.1676%
4. 7300473 11,752,804.7976 135.0561%
5. 7074799 9,597,540.1680 91.9508%
6. 7255070 6,734,824.3010 34.6965%
7. 7487520 6,088,833.1422 21.7767%
8. 7395271 6,045,526.7238 20.9105%
9. 7133292 5,752,188.2151 15.0438%
10. 7287050 5,733,159.3119 14.6632%
11. 7069843 5,672,280.0338 13.4456%
12. 7327468 5,627,730.0228 12.5546%
13. 7287280 5,361,750.0319 7.2350%
14. 7579364 5,232,881.8514 4.6576%
15. 7058399 5,077,692.2900 1.5538%
16. 7117639 5,035,380.1943 0.7076%
17. 7483816 4,991,491.3133 -0.1702%
18. 7233804 4,884,451.2790 -2.3110%
19. 8073322 4,809,621.0338 -3.8076%
20. 8037981 4,747,826.8479 -5.0435%
21. 7363432 4,739,033.0098 -5.2193%
22. 7275832 4,702,349.4203 -5.9530%
23. 7821902 4,601,974.9303 -7.9605%
24. 7704208 4,501,433.3430 -9.9713%
25. 8037977 4,465,902.1021 -10.6820%
26. 7058621 4,418,992.1604 -11.6202%
27. 7305113 4,353,164.7664 -12.9367%
28. 8045039 4,349,997.3905 -13.0001%
29. 7501245 4,272,371.5880 -14.5526%
30. 7236214 4,261,259.9260 -14.7748%
31. 7724172 4,125,052.1129 -17.4990%
32. 7059542 3,964,434.8386 -20.7113%
33. 7882593 3,906,045.0770 -21.8791%
34. 7413069 3,845,050.8849 -23.0990%
35. 7118624 3,649,543.7730 -27.0091%
36. 7297189 3,394,228.5470 -32.1154%
37. 7000186 3,388,314.7404 -32.2337%
38. 7366956 3,221,152.2965 -35.5770%
39. 7691758 2,481,599.3654 -50.3680%
40. 7032744 -2,396,911.3775 -147.9382%
41. 7515986 -3,753,542.5140 -175.0709%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง