ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 29/07/2564

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7127937 19,626,073.4422 292.5215%
2. 7312972 9,436,415.4250 88.7283%
3. 7413069 6,763,674.0340 35.2735%
4. 7233804 6,283,743.8700 25.6749%
5. 7000186 6,129,609.4454 22.5922%
6. 7836231 5,645,516.2260 12.9103%
7. 7882593 5,642,733.2540 12.8547%
8. 7724172 5,567,471.8253 11.3494%
9. 7579364 5,523,760.8029 10.4752%
10. 7395271 5,459,826.3978 9.1965%
11. 7058621 5,224,240.4479 4.4848%
12. 8037977 5,100,315.1127 2.0063%
13. 7058399 5,059,232.2900 1.1846%
14. 7363432 5,051,544.6510 1.0309%
15. 7287280 4,992,179.1363 -0.1564%
16. 8045039 4,962,409.4544 -0.7518%
17. 7483816 4,925,855.3773 -1.4829%
18. 7133292 4,887,582.2034 -2.2484%
19. 7704208 4,791,597.8590 -4.1680%
20. 7069843 4,783,403.0581 -4.3319%
21. 7821902 4,691,458.3258 -6.1708%
22. 7366956 4,667,476.1123 -6.6505%
23. 7236214 4,579,645.4688 -8.4071%
24. 7305113 4,530,955.8050 -9.3809%
25. 7487520 4,417,261.3922 -11.6548%
26. 7501245 4,051,367.4101 -18.9727%
27. 7255070 3,997,490.0535 -20.0502%
28. 7118624 3,480,170.2752 -30.3966%
29. 7691758 3,436,020.7887 -31.2796%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง