ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 20/04/2564

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7281471 4,984,577,135.0063 99,591.5427%
2. 7836231 9,241,382.7060 84.8277%
3. 7234215 8,107,349.9560 62.1470%
4. 7595304 5,423,651.7022 8.4730%
5. 7084582 5,338,002.8490 6.7601%
6. 7032744 5,195,956.1208 3.9191%
7. 7710954 5,180,059.8139 3.6012%
8. 7058399 5,069,400.3490 1.3880%
9. 7501245 5,052,577.4777 1.0515%
10. 7590169 5,005,816.0233 0.1163%
11. 7287280 4,969,074.6082 -0.6185%
12. 7483816 4,900,340.1982 -1.9932%
13. 7641598 4,827,153.7622 -3.4569%
14. 7118624 4,665,710.8125 -6.6858%
15. 7645372 4,552,890.9942 -8.9422%
16. 7395271 4,395,741.9782 -12.0852%
17. 7236214 4,348,318.6514 -13.0336%
18. 7821902 4,085,358.3522 -18.2928%
19. 7579364 4,001,938.2575 -19.9612%
20. 7159175 3,810,894.9065 -23.7821%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง