ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 22/01/2564

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7798359 76,161,824.8196 1,423.2365%
2. 7645372 13,735,939.5794 174.7188%
3. 7117639 9,153,376.6235 83.0675%
4. 7779388 8,290,922.1617 65.8184%
5. 7304960 7,591,094.4160 51.8219%
6. 7616508 7,085,538.1600 41.7108%
7. 7156369 6,168,692.5316 23.3739%
8. 7620865 6,131,284.8618 22.6257%
9. 7710954 6,078,800.4556 21.5760%
10. 7287280 5,651,896.6625 13.0379%
11. 7341165 5,618,789.7536 12.3758%
12. 7284147 5,379,135.9022 7.5827%
13. 7327468 5,373,072.4106 7.4614%
14. 7515986 5,321,627.1116 6.4325%
15. 7623783 5,281,753.5699 5.6351%
16. 7428591 5,261,601.0547 5.2320%
17. 7235036 5,115,745.2841 2.3149%
18. 7483816 5,068,674.8157 1.3735%
19. 7629131 5,033,427.0010 0.6685%
20. 7281126 4,895,837.7950 -2.0832%
21. 7171298 4,864,540.7040 -2.7092%
22. 7633664 4,831,426.2533 -3.3715%
23. 7501245 4,766,618.1772 -4.6676%
24. 7118624 4,761,180.8813 -4.7764%
25. 7037013 4,712,485.1570 -5.7503%
26. 7431914 4,481,691.1481 -10.3662%
27. 7579364 4,217,248.2919 -15.6550%
28. 7395271 4,172,225.9130 -16.5555%
29. 7118642 4,045,198.1094 -19.0960%
30. 7058399 3,380,166.3960 -32.3967%
31. 7199670 3,030,876.3020 -39.3825%
32. 7133292 3,026,988.4553 -39.4602%
33. 7691758 2,950,768.1025 -40.9846%
34. 7366956 2,708,756.5876 -45.8249%
35. 7264809 159,721.5177 -96.8056%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง