ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 27/11/2563

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7645372 43,843,823.5040 776.8765%
2. 7110029 19,958,550.4234 299.1710%
3. 7395271 13,882,486.9223 177.6497%
4. 7512733 13,114,294.0073 162.2859%
5. 7317331 7,012,657.1709 40.2531%
6. 7586284 6,812,346.7443 36.2469%
7. 7428591 6,182,359.7368 23.6472%
8. 7236214 6,098,920.0832 21.9784%
9. 7048921 5,700,127.8881 14.0026%
10. 7311433 5,689,150.5420 13.7830%
11. 7483648 5,685,481.5297 13.7096%
12. 7702732 5,358,256.8678 7.1651%
13. 7171298 5,311,566.7599 6.2313%
14. 7614973 5,184,703.4548 3.6941%
15. 7431914 5,140,086.6672 2.8017%
16. 7240728 5,111,882.5098 2.2377%
17. 7509189 5,071,335.5750 1.4267%
18. 7032744 5,012,755.9142 0.2551%
19. 7238904 4,907,307.8901 -1.8538%
20. 7629131 4,621,482.2205 -7.5704%
21. 7199670 4,363,783.5710 -12.7243%
22. 7501245 4,105,670.9015 -17.8866%
23. 7159745 4,019,440.0361 -19.6112%
24. 7118642 3,962,731.7339 -20.7454%
25. 7366956 3,511,583.3847 -29.7683%
26. 7233804 3,415,102.9022 -31.6979%
27. 7058399 3,316,947.4343 -33.6611%
28. 7423402 3,089,668.3994 -38.2066%
29. 7351141 2,463,741.6071 -50.7252%
30. 7516044 2,403,442.3326 -51.9312%
31. 7305113 1,474,983.2359 -70.5003%
32. 7118624 1,438,984.9794 -71.2203%
33. 7036465 1,402,075.3537 -71.9585%
34. 7483816 954,803.8026 -80.9039%
35. 7287280 609,585.0771 -87.8083%
36. 7451470 -2,382,835.1766 -147.6567%
37. 7133292 -2,670,239.7371 -153.4048%
38. 7287050 -3,362,705.6421 -167.2541%
39. 7235036 -3,595,350.1639 -171.9070%
40. 7304960 -3,628,812.1607 -172.5762%
41. 7264809 -4,823,387.3000 -196.4677%
42. 7579364 -5,004,151.0149 -200.0830%
43. 7156369 -5,963,298.3146 -219.2660%
44. 7691758 -7,451,129.3642 -249.0226%
45. 7515986 -1,007,821,230.9887 -20,256.4246%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง