ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 20/10/2563

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7645372 7,462,799.1792 49.2560%
2. 7579364 6,749,460.0971 34.9892%
3. 7236214 6,519,722.5622 30.3945%
4. 7287050 6,223,847.1019 24.4769%
5. 7156369 6,206,194.1854 24.1239%
6. 7110029 6,189,647.9394 23.7930%
7. 7351141 5,473,383.6409 9.4677%
8. 7629131 5,104,918.0045 2.0984%
9. 7509189 5,051,395.2450 1.0279%
10. 7501245 5,038,586.0829 0.7717%
11. 7483816 5,002,222.5781 0.0445%
12. 7240728 4,992,981.5098 -0.1404%
13. 7287280 4,966,645.7359 -0.6671%
14. 7702732 4,961,567.7528 -0.7686%
15. 7317331 4,910,211.1589 -1.7958%
16. 7118624 4,771,581.2063 -4.5684%
17. 7431914 4,758,480.8720 -4.8304%
18. 7235036 4,672,050.1431 -6.5590%
19. 7133292 4,533,546.1161 -9.3291%
20. 7238904 4,410,831.2960 -11.7834%
21. 7305113 4,393,941.8165 -12.1212%
22. 7304960 4,284,014.8463 -14.3197%
23. 7264809 4,194,231.6000 -16.1154%
24. 7395271 4,095,915.9627 -18.0817%
25. 7512733 3,380,345.2672 -32.3931%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง