ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 31/07/2563

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7241341 91,937,297.1660 1,738.7459%
2. 7704136 22,117,808.2191 342.3562%
3. 7237938 10,399,679.4786 107.9936%
4. 7069843 9,782,268.4493 95.6454%
5. 7019329 9,418,133.9931 88.3627%
6. 7579364 6,791,900.0140 35.8380%
7. 7304960 6,488,658.3411 29.7732%
8. 7431914 6,224,134.0978 24.4827%
9. 7711075 5,867,402.7656 17.3481%
10. 7238904 5,763,867.9294 15.2774%
11. 7501245 5,395,936.8087 7.9187%
12. 7516044 5,389,176.0650 7.7835%
13. 7629131 4,993,902.5952 -0.1219%
14. 7156369 4,975,836.4143 -0.4833%
15. 7719407 4,940,227.9826 -1.1954%
16. 7681867 4,896,252.5156 -2.0749%
17. 7643213 4,847,945.4848 -3.0411%
18. 7058399 4,676,983.9978 -6.4603%
19. 7515986 4,478,628.3304 -10.4274%
20. 7240069 4,235,025.2266 -15.2995%
21. 7032744 4,227,256.6883 -15.4549%
22. 7305113 4,000,361.4375 -19.9928%
23. 7049961 3,887,623.2467 -22.2475%
24. 7003071 3,887,005.3178 -22.2599%
25. 7637667 3,831,615.1557 -23.3677%
26. 7243579 3,575,364.5957 -28.4927%
27. 7133292 3,128,924.9873 -37.4215%
28. 7287280 2,998,793.8906 -40.0241%
29. 7483816 2,926,676.4586 -41.4665%
30. 7264809 2,627,785.4448 -47.4443%
31. 7118624 2,617,028.8881 -47.6594%
32. 7694771 2,541,651.8292 -49.1670%
33. 7235153 2,247,377.3639 -55.0525%
34. 7395271 2,144,057.5114 -57.1188%
35. 7645372 1,752,220.3043 -64.9556%
36. 7171298 1,353,381.6351 -72.9324%
37. 7483648 1,265,610.1655 -74.6878%
38. 7236214 946,877.0475 -81.0625%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง