ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 28/02/2563

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7069843 19,320,474.0798 286.4095%
2. 7031322 12,763,552.3161 155.2710%
3. 7240027 11,694,474.8417 133.8895%
4. 7520463 11,685,599.8332 133.7120%
5. 7304960 9,839,269.7301 96.7854%
6. 7552345 8,269,377.3732 65.3875%
7. 7492540 7,054,484.7256 41.0897%
8. 7431914 6,390,480.0380 27.8096%
9. 7479239 5,929,024.2265 18.5805%
10. 7475915 5,819,380.0246 16.3876%
11. 7594798 5,689,353.3958 13.7871%
12. 7124351 5,627,975.6164 12.5595%
13. 7235153 5,406,750.8065 8.1350%
14. 7327468 5,243,635.6294 4.8727%
15. 7133292 5,162,234.8146 3.2447%
16. 7605169 5,102,915.3362 2.0583%
17. 7479791 4,989,575.1599 -0.2085%
18. 7305113 4,930,863.2210 -1.3827%
19. 7156369 4,926,260.4099 -1.4748%
20. 7477736 4,875,486.8490 -2.4903%
21. 7477731 4,741,375.8096 -5.1725%
22. 7481845 4,655,141.1780 -6.8972%
23. 7491089 4,566,406.0449 -8.6719%
24. 7594799 4,435,960.4803 -11.2808%
25. 7516044 4,329,327.6536 -13.4134%
26. 7058621 4,291,299.0676 -14.1740%
27. 7235149 4,184,593.5597 -16.3081%
28. 7488365 4,059,142.6182 -18.8171%
29. 7214079 4,026,262.1100 -19.4748%
30. 7297349 3,623,013.4305 -27.5397%
31. 7154666 3,366,053.4790 -32.6789%
32. 7519118 3,314,379.0880 -33.7124%
33. 7590586 3,140,000.4607 -37.2000%
34. 7483310 3,060,399.2509 -38.7920%
35. 7483816 3,008,593.4627 -39.8281%
36. 7171298 2,710,613.0491 -45.7877%
37. 7366956 2,096,583.6295 -58.0683%
38. 7286133 1,860,277.1808 -62.7945%
39. 7110029 1,500,989.3392 -69.9802%
40. 7249282 1,409,152.9631 -71.8169%
41. 7479625 1,294,192.4119 -74.1162%
42. 7058399 1,247,911.9250 -75.0418%
43. 7240069 865,748.8142 -82.6850%
44. 7593651 327,436.9796 -93.4513%
45. 7477792 264,548.0289 -94.7090%
46. 7287280 191,925.1289 -96.1615%
47. 7118624 -344,611.2660 -106.8922%
48. 7479569 -394,884.8654 -107.8977%
49. 7454165 -511,829.2322 -110.2366%
50. 7480972 -743,125.6693 -114.8625%
51. 7596101 -1,105,994.4844 -122.1199%
52. 7233804 -1,392,732.1564 -127.8546%
53. 7445819 -1,606,671.5261 -132.1334%
54. 7264809 -1,844,026.3496 -136.8805%
55. 7254437 -2,509,811.8623 -150.1962%
56. 7395271 -5,110,113.6785 -202.2023%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง