ผลการจัดอันดับ TFEX กลุ่ม 1

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 31/10/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7240027 7,275,784.8401 45.5157%
2. 7022758 6,827,473.7799 36.5495%
3. 7519118 5,974,597.5696 19.4920%
4. 7113674 5,754,259.2597 15.0852%
5. 7110029 5,592,046.5616 11.8409%
6. 7224484 5,508,422.3562 10.1684%
7. 7304960 5,476,370.9699 9.5274%
8. 7241275 5,473,564.9746 9.4713%
9. 7249282 5,451,946.6723 9.0389%
10. 7366956 5,379,338.8983 7.5868%
11. 7233804 5,273,723.7970 5.4745%
12. 7040746 5,228,318.3747 4.5664%
13. 7483816 5,144,119.2997 2.8824%
14. 7021322 5,143,896.5534 2.8779%
15. 7051036 5,079,921.0342 1.5984%
16. 7118624 5,064,403.9100 1.2881%
17. 7554911 5,060,665.7690 1.2133%
18. 7287280 5,058,573.4620 1.1715%
19. 7454165 4,991,985.0227 -0.1603%
20. 7543331 4,975,512.4510 -0.4898%
21. 7305113 4,911,242.8070 -1.7751%
22. 7475915 4,883,899.9406 -2.3220%
23. 7236214 4,874,003.7363 -2.5199%
24. 7161635 4,837,885.4910 -3.2423%
25. 7377264 4,829,905.1210 -3.4019%
26. 7031322 4,797,422.4261 -4.0516%
27. 7395271 4,769,781.5299 -4.6044%
28. 7058399 4,717,399.7739 -5.6520%
29. 7470237 4,709,892.7820 -5.8021%
30. 7171298 4,674,325.8730 -6.5135%
31. 7156369 4,665,260.6150 -6.6948%
32. 7058621 4,574,755.3228 -8.5049%
33. 7241263 4,156,618.2767 -16.8676%
34. 7516044 3,874,240.1891 -22.5152%
35. 7133292 3,085,562.4590 -38.2888%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง