ผลการจัดอันดับ TFEX กลุ่ม 1

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 22/10/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7519118 5,767,533.0446 15.3507%
2. 7249282 5,692,397.6107 13.8480%
3. 7241275 5,467,784.9746 9.3557%
4. 7110029 5,376,027.7076 7.5206%
5. 7022758 5,265,775.8519 5.3155%
6. 7454165 5,202,169.5951 4.0434%
7. 7113674 5,186,873.0266 3.7375%
8. 7051036 5,088,756.9692 1.7751%
9. 7483816 5,086,555.8233 1.7311%
10. 7287280 5,074,350.3586 1.4870%
11. 7543331 5,058,069.9237 1.1614%
12. 7366956 5,046,687.0783 0.9337%
13. 7377264 5,032,316.0910 0.6463%
14. 7395271 5,005,189.2012 0.1038%
15. 7156369 4,997,011.8950 -0.0598%
16. 7118624 4,977,389.2876 -0.4522%
17. 7058399 4,929,599.7739 -1.4080%
18. 7161635 4,895,588.4992 -2.0882%
19. 7236214 4,884,935.7363 -2.3013%
20. 7058621 4,844,093.0365 -3.1181%
21. 7171298 4,759,103.4630 -4.8179%
22. 7475915 4,740,887.5799 -5.1822%
23. 7470237 4,709,892.7820 -5.8021%
24. 7021322 4,685,178.1166 -6.2964%
25. 7241263 4,313,058.2767 -13.7388%
26. 7516044 4,300,947.0191 -13.9811%
27. 7554911 4,296,499.5723 -14.0700%
28. 7304960 4,095,491.8947 -18.0902%
29. 7031322 4,083,317.0361 -18.3337%
30. 7133292 3,075,620.6566 -38.4876%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง