ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 14/06/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7240027 28,970,056.1661 479.4011%
2. 7053559 25,583,348.7908 411.6670%
3. 7214079 10,743,829.5068 114.8766%
4. 7234602 8,624,434.1475 72.4887%
5. 7096480 6,814,665.6241 36.2933%
6. 7324531 5,872,546.6204 17.4509%
7. 7240069 5,747,351.5915 14.9470%
8. 7320185 5,648,009.2753 12.9602%
9. 7156369 5,616,477.1836 12.3295%
10. 7408945 5,598,984.4504 11.9797%
11. 7512112 5,597,938.1819 11.9588%
12. 7320188 5,539,977.1279 10.7995%
13. 7483816 5,508,573.1469 10.1715%
14. 7430405 5,466,330.3481 9.3266%
15. 7233804 5,422,895.1548 8.4579%
16. 7313188 5,403,209.4252 8.0642%
17. 7371351 5,313,305.7120 6.2661%
18. 7366956 5,309,635.2364 6.1927%
19. 7373737 5,303,024.6909 6.0605%
20. 7016825 5,298,435.0148 5.9687%
21. 7019329 5,275,152.3796 5.5030%
22. 7320193 5,265,073.4721 5.3015%
23. 7246195 5,261,144.0325 5.2229%
24. 7429380 5,243,259.0030 4.8652%
25. 7506153 5,240,401.2721 4.8080%
26. 7140711 5,235,090.2596 4.7018%
27. 7320195 5,210,355.8737 4.2071%
28. 7361672 5,209,716.9480 4.1943%
29. 7224484 5,203,400.2833 4.0680%
30. 7317459 5,202,378.0015 4.0476%
31. 7254437 5,187,035.5535 3.7407%
32. 7364764 5,180,015.0532 3.6003%
33. 7011268 5,179,594.3377 3.5919%
34. 7321092 5,178,985.3459 3.5797%
35. 7436117 5,152,199.3403 3.0440%
36. 7287280 5,141,044.3618 2.8209%
37. 7444757 5,107,837.9720 2.1568%
38. 7426470 5,096,773.0474 1.9355%
39. 7374568 5,054,374.7632 1.0875%
40. 7500015 5,051,732.8971 1.0347%
41. 7363589 5,041,397.9327 0.8280%
42. 7145761 5,040,555.2416 0.8111%
43. 7430428 5,040,114.7640 0.8023%
44. 7373709 5,038,749.8157 0.7750%
45. 7317051 5,034,837.2433 0.6967%
46. 7436147 5,023,052.2208 0.4610%
47. 7369046 5,021,997.2175 0.4399%
48. 7513439 5,020,728.6959 0.4146%
49. 7218261 5,019,394.3736 0.3879%
50. 7320194 5,016,583.8765 0.3317%
51. 7310196 5,012,199.2255 0.2440%
52. 7281471 5,010,074.1888 0.2015%
53. 7519118 5,009,149.4067 0.1830%
54. 7371247 5,008,564.4023 0.1713%
55. 7321090 5,006,437.1984 0.1287%
56. 7373717 5,005,812.9542 0.1163%
57. 7427078 4,996,857.7303 -0.0628%
58. 7436143 4,996,411.5928 -0.0718%
59. 7320955 4,988,674.8444 -0.2265%
60. 7371358 4,986,791.6955 -0.2642%
61. 7371347 4,983,179.2825 -0.3364%
62. 7443722 4,980,213.9323 -0.3957%
63. 7371251 4,975,898.9544 -0.4820%
64. 7319839 4,970,941.0235 -0.5812%
65. 7073318 4,969,684.3555 -0.6063%
66. 7313773 4,969,208.2753 -0.6158%
67. 7134206 4,943,992.9950 -1.1201%
68. 7317449 4,941,075.8367 -1.1785%
69. 7373716 4,937,754.7556 -1.2449%
70. 7508816 4,926,998.8226 -1.4600%
71. 7364222 4,922,963.8375 -1.5407%
72. 7426117 4,920,028.3515 -1.5994%
73. 7304960 4,919,451.0558 -1.6110%
74. 7058399 4,912,867.6857 -1.7426%
75. 7322201 4,912,111.5216 -1.7578%
76. 7436073 4,910,035.2283 -1.7993%
77. 7321089 4,883,305.0228 -2.3339%
78. 7371244 4,880,542.3263 -2.3892%
79. 7429103 4,876,011.8993 -2.4798%
80. 7255541 4,864,668.2056 -2.7066%
81. 7370905 4,863,441.5820 -2.7312%
82. 7396886 4,819,224.1236 -3.6155%
83. 7317058 4,814,897.9807 -3.7020%
84. 7235153 4,809,997.3294 -3.8001%
85. 7430412 4,806,932.5480 -3.8613%
86. 7321088 4,786,103.2669 -4.2779%
87. 7313384 4,742,438.0457 -5.1512%
88. 7320189 4,726,791.7320 -5.4642%
89. 7371249 4,717,248.8569 -5.6550%
90. 7320199 4,715,706.3466 -5.6859%
91. 7431914 4,697,799.9120 -6.0440%
92. 7317043 4,675,910.5033 -6.4818%
93. 7118624 4,675,872.5470 -6.4825%
94. 7520463 4,668,008.7211 -6.6398%
95. 7222300 4,667,106.6115 -6.6579%
96. 7374517 4,648,673.1868 -7.0265%
97. 7243837 4,645,383.2150 -7.0923%
98. 7509189 4,609,772.0373 -7.8046%
99. 7364221 4,603,034.8567 -7.9393%
100. 7241273 4,547,683.1583 -9.0463%
101. 7321624 4,510,984.1010 -9.7803%
102. 7260367 4,498,811.7853 -10.0238%
103. 7492990 4,441,942.5401 -11.1611%
104. 7371248 4,382,201.5624 -12.3560%
105. 7236214 4,248,164.7749 -15.0367%
106. 7495216 4,201,384.2761 -15.9723%
107. 7220656 4,144,981.5424 -17.1004%
108. 7369032 4,105,048.2041 -17.8990%
109. 7249282 4,073,423.3035 -18.5315%
110. 7305113 4,006,940.7599 -19.8612%
111. 7317047 3,985,673.3431 -20.2865%
112. 7391196 3,946,811.9035 -21.0638%
113. 7454165 3,485,582.7584 -30.2883%
114. 7304237 3,114,199.9875 -37.7160%
115. 7430413 2,889,044.7299 -42.2191%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง