ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 22/05/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7240027 12,809,062.9218 156.1813%
2. 7214079 7,373,777.9189 47.4756%
3. 7254437 6,523,370.6755 30.4674%
4. 7096480 6,138,159.3448 22.7632%
5. 7483816 5,780,768.8049 15.6154%
6. 7305113 5,703,640.7599 14.0728%
7. 7118624 5,633,777.8968 12.6756%
8. 7233804 5,400,400.0737 8.0080%
9. 7373737 5,370,278.8436 7.4056%
10. 7287280 5,230,050.3218 4.6010%
11. 7443722 5,196,233.9323 3.9247%
12. 7011268 5,179,594.3377 3.5919%
13. 7321092 5,178,985.3459 3.5797%
14. 7444757 5,144,647.9720 2.8930%
15. 7140711 5,126,764.5636 2.5353%
16. 7249282 5,124,845.8395 2.4969%
17. 7369032 5,121,008.2041 2.4202%
18. 7430413 5,092,074.7299 1.8415%
19. 7363589 5,085,037.9327 1.7008%
20. 7391196 5,075,371.9035 1.5074%
21. 7321624 5,069,584.1010 1.3917%
22. 7426470 5,055,821.0474 1.1164%
23. 7373709 5,038,749.8157 0.7750%
24. 7321088 5,031,853.2669 0.6371%
25. 7374517 5,022,659.1868 0.4532%
26. 7436117 5,020,329.3403 0.4066%
27. 7321090 5,015,987.1984 0.3197%
28. 7320195 5,010,575.8737 0.2115%
29. 7373717 5,005,812.9542 0.1163%
30. 7371249 5,000,468.8569 0.0094%
31. 7371347 5,000,029.2825 0.0006%
32. 7371244 4,999,892.3263 -0.0022%
33. 7320955 4,988,914.8444 -0.2217%
34. 7371358 4,985,991.6955 -0.2802%
35. 7371247 4,984,114.4023 -0.3177%
36. 7260367 4,980,927.7853 -0.3814%
37. 7218261 4,977,544.3736 -0.4491%
38. 7371251 4,975,898.9544 -0.4820%
39. 7319839 4,970,941.0235 -0.5812%
40. 7134206 4,968,142.9950 -0.6371%
41. 7240069 4,967,897.0505 -0.6421%
42. 7436143 4,967,561.5928 -0.6488%
43. 7320194 4,965,483.8765 -0.6903%
44. 7310196 4,963,399.2255 -0.7320%
45. 7313773 4,954,248.2753 -0.9150%
46. 7427078 4,935,823.7303 -1.2835%
47. 7373716 4,935,474.7556 -1.2905%
48. 7145761 4,932,045.2416 -1.3591%
49. 7513439 4,930,308.6959 -1.3938%
50. 7320189 4,929,745.7320 -1.4051%
51. 7317449 4,927,345.8367 -1.4531%
52. 7436073 4,915,535.2283 -1.6893%
53. 7364764 4,914,111.0532 -1.7178%
54. 7073318 4,911,984.3555 -1.7603%
55. 7058399 4,906,179.8727 -1.8764%
56. 7508816 4,902,498.8226 -1.9500%
57. 7396886 4,901,439.0886 -1.9712%
58. 7320188 4,900,957.1279 -1.9809%
59. 7506153 4,893,591.2721 -2.1282%
60. 7436147 4,884,622.2208 -2.3076%
61. 7429380 4,884,099.0030 -2.3180%
62. 7320199 4,877,556.3466 -2.4489%
63. 7431914 4,868,232.7742 -2.6353%
64. 7255541 4,856,048.2056 -2.8790%
65. 7322201 4,831,667.5216 -3.3666%
66. 7304960 4,820,357.0498 -3.5929%
67. 7317058 4,814,897.9807 -3.7020%
68. 7324531 4,806,566.6204 -3.8687%
69. 7430412 4,801,532.5480 -3.9693%
70. 7430428 4,792,794.7640 -4.1441%
71. 7500015 4,791,452.8971 -4.1709%
72. 7313384 4,786,888.0457 -4.2622%
73. 7429103 4,782,821.8993 -4.3436%
74. 7512112 4,772,458.1819 -4.5508%
75. 7371351 4,771,635.7120 -4.5673%
76. 7370905 4,733,241.5820 -5.3352%
77. 7320193 4,732,393.4721 -5.3521%
78. 7371248 4,719,091.5624 -5.6182%
79. 7374568 4,715,014.7632 -5.6997%
80. 7320185 4,691,359.2753 -6.1728%
81. 7369046 4,678,307.2175 -6.4339%
82. 7317043 4,675,910.5033 -6.4818%
83. 7243837 4,662,143.2150 -6.7571%
84. 7321089 4,660,205.0228 -6.7959%
85. 7222300 4,656,906.6115 -6.8619%
86. 7364221 4,637,134.8567 -7.2573%
87. 7364222 4,579,233.8375 -8.4153%
88. 7509189 4,575,212.0373 -8.4958%
89. 7426117 4,487,028.3515 -10.2594%
90. 7156369 4,453,971.9836 -10.9206%
91. 7241273 4,385,846.2833 -12.2831%
92. 7313188 4,367,009.4252 -12.6598%
93. 7430405 4,335,530.3481 -13.2894%
94. 7492990 4,321,889.5901 -13.5622%
95. 7235153 4,314,173.8268 -13.7165%
96. 7016825 4,237,505.0148 -15.2499%
97. 7317459 4,234,926.0015 -15.3015%
98. 7454165 4,149,701.2354 -17.0060%
99. 7224484 4,144,171.7262 -17.1166%
100. 7317047 4,058,533.3431 -18.8293%
101. 7317051 4,051,116.3181 -18.9777%
102. 7246195 4,038,644.0325 -19.2271%
103. 7495216 4,037,604.2761 -19.2479%
104. 7019329 3,926,692.3796 -21.4662%
105. 7361672 3,910,226.9480 -21.7955%
106. 7236214 3,660,433.9738 -26.7913%
107. 7304237 2,466,169.9875 -50.6766%
108. 7220656 739,880.5300 -85.2024%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง