ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 31/05/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7240027 20,897,388.5617 317.9478%
2. 7053559 14,570,229.3356 191.4046%
3. 7234602 6,935,974.1275 38.7195%
4. 7214079 6,672,331.3953 33.4466%
5. 7096480 6,472,224.9917 29.4445%
6. 7254437 6,173,516.3445 23.4703%
7. 7305113 6,148,800.7599 22.9760%
8. 7483816 5,900,898.2219 18.0180%
9. 7118624 5,512,138.3555 10.2428%
10. 7373737 5,430,580.1612 8.6116%
11. 7287280 5,313,349.2228 6.2670%
12. 7140711 5,263,973.5436 5.2795%
13. 7233804 5,196,658.0448 3.9332%
14. 7011268 5,179,594.3377 3.5919%
15. 7321092 5,178,985.3459 3.5797%
16. 7444757 5,148,967.9720 2.9794%
17. 7443722 5,122,783.9323 2.4557%
18. 7304960 5,112,470.8598 2.2494%
19. 7363589 5,080,757.9327 1.6152%
20. 7324531 5,057,186.6204 1.1437%
21. 7320195 5,043,235.8737 0.8647%
22. 7373709 5,038,749.8157 0.7750%
23. 7320188 5,025,957.1279 0.5191%
24. 7426470 5,015,173.0474 0.3035%
25. 7373717 5,005,812.9542 0.1163%
26. 7321090 5,004,637.1984 0.0927%
27. 7235153 5,003,791.3418 0.0758%
28. 7369032 4,998,158.2041 -0.0368%
29. 7320955 4,989,314.8444 -0.2137%
30. 7371358 4,986,391.6955 -0.2722%
31. 7321088 4,984,903.2669 -0.3019%
32. 7364764 4,978,125.0532 -0.4375%
33. 7371247 4,976,364.4023 -0.4727%
34. 7371251 4,975,898.9544 -0.4820%
35. 7371347 4,973,979.2825 -0.5204%
36. 7371244 4,971,152.3263 -0.5770%
37. 7319839 4,970,941.0235 -0.5812%
38. 7310196 4,964,799.2255 -0.7040%
39. 7429380 4,963,919.0030 -0.7216%
40. 7436143 4,962,361.5928 -0.7528%
41. 7218261 4,951,794.3736 -0.9641%
42. 7320194 4,951,233.8765 -0.9753%
43. 7313773 4,950,368.2753 -0.9926%
44. 7374517 4,939,953.1868 -1.2009%
45. 7506153 4,938,721.2721 -1.2256%
46. 7512112 4,938,618.1819 -1.2276%
47. 7427078 4,937,641.7303 -1.2472%
48. 7134206 4,927,392.9950 -1.4521%
49. 7373716 4,925,454.7556 -1.4909%
50. 7317449 4,924,065.8367 -1.5187%
51. 7513439 4,919,188.6959 -1.6162%
52. 7371249 4,919,108.8569 -1.6178%
53. 7436073 4,913,655.2283 -1.7269%
54. 7508816 4,900,008.8226 -1.9998%
55. 7073318 4,899,984.3555 -2.0003%
56. 7320189 4,892,231.7320 -2.1554%
57. 7145761 4,892,205.2416 -2.1559%
58. 7320185 4,891,209.2753 -2.1758%
59. 7436117 4,884,759.3403 -2.3048%
60. 7249282 4,870,379.3845 -2.5924%
61. 7255541 4,862,808.2056 -2.7438%
62. 7436147 4,861,022.2208 -2.7796%
63. 7500015 4,840,262.8971 -3.1947%
64. 7322201 4,833,131.5216 -3.3374%
65. 7396886 4,831,730.9086 -3.3654%
66. 7320199 4,817,456.3466 -3.6509%
67. 7317058 4,814,897.9807 -3.7020%
68. 7430412 4,800,532.5480 -3.9893%
69. 7321624 4,790,704.1010 -4.1859%
70. 7370905 4,790,341.5820 -4.1932%
71. 7260367 4,778,441.7853 -4.4312%
72. 7058399 4,766,536.3797 -4.6693%
73. 7391196 4,766,031.9035 -4.6794%
74. 7431914 4,739,762.6822 -5.2047%
75. 7371248 4,733,721.5624 -5.3256%
76. 7374568 4,707,014.7632 -5.8597%
77. 7313384 4,703,238.0457 -5.9352%
78. 7369046 4,703,107.2175 -5.9379%
79. 7430428 4,701,314.7640 -5.9737%
80. 7320193 4,685,873.4721 -6.2825%
81. 7317043 4,675,910.5033 -6.4818%
82. 7454165 4,669,982.7584 -6.6003%
83. 7222300 4,656,306.6115 -6.8739%
84. 7429103 4,636,981.8993 -7.2604%
85. 7243837 4,636,123.2150 -7.2775%
86. 7240069 4,634,322.2915 -7.3136%
87. 7509189 4,563,642.0373 -8.7272%
88. 7371351 4,552,175.7120 -8.9565%
89. 7321089 4,536,005.0228 -9.2799%
90. 7236214 4,521,493.9738 -9.5701%
91. 7241273 4,516,071.6505 -9.6786%
92. 7426117 4,488,628.3515 -10.2274%
93. 7430413 4,459,674.7299 -10.8065%
94. 7364222 4,439,133.8375 -11.2173%
95. 7364221 4,438,934.8567 -11.2213%
96. 7156369 4,327,774.5836 -13.4445%
97. 7492990 4,316,551.4801 -13.6690%
98. 7317459 4,279,518.0015 -14.4096%
99. 7495216 4,062,344.2761 -18.7531%
100. 7430405 4,018,730.3481 -19.6254%
101. 7313188 3,960,179.4252 -20.7964%
102. 7016825 3,953,725.0148 -20.9255%
103. 7317047 3,947,773.3431 -21.0445%
104. 7224484 3,827,971.7262 -23.4406%
105. 7361672 3,813,126.9480 -23.7375%
106. 7246195 3,729,644.0325 -25.4071%
107. 7317051 3,679,330.7141 -26.4134%
108. 7019329 3,555,732.3796 -28.8854%
109. 7304237 2,190,019.9875 -56.1996%
110. 7220656 -217,219.4700 -104.3444%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง