ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 22/04/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7214079 7,521,878.4073 50.4376%
2. 7240027 6,123,551.6336 22.4710%
3. 7304237 5,509,222.5375 10.1845%
4. 7016825 5,463,996.9988 9.2799%
5. 7156369 5,298,806.7576 5.9761%
6. 7240069 5,286,105.0805 5.7221%
7. 7058399 5,280,822.3084 5.6164%
8. 7483816 5,224,642.2639 4.4928%
9. 7140711 5,194,545.4756 3.8909%
10. 7011268 5,179,594.3377 3.5919%
11. 7321092 5,178,985.3459 3.5797%
12. 7320189 5,065,834.0720 1.3167%
13. 7373709 5,038,749.8157 0.7750%
14. 7073318 5,035,564.3555 0.7113%
15. 7320193 5,031,245.0331 0.6249%
16. 7430428 5,025,434.7640 0.5087%
17. 7396886 5,019,714.4466 0.3943%
18. 7371247 5,012,764.4023 0.2553%
19. 7373717 5,005,812.9542 0.1163%
20. 7233804 4,997,859.8267 -0.0428%
21. 7320955 4,986,594.8444 -0.2681%
22. 7371249 4,982,868.8569 -0.3426%
23. 7371251 4,975,898.9544 -0.4820%
24. 7287280 4,974,154.8177 -0.5169%
25. 7320188 4,972,977.1279 -0.5405%
26. 7319839 4,970,941.0235 -0.5812%
27. 7313773 4,948,767.5642 -1.0246%
28. 7373716 4,940,866.8820 -1.1827%
29. 7364222 4,877,055.8375 -2.4589%
30. 7246195 4,856,985.3935 -2.8603%
31. 7430413 4,824,575.8538 -3.5085%
32. 7369046 4,785,624.2068 -4.2875%
33. 7317459 4,778,285.7195 -4.4343%
34. 7313384 4,740,306.4969 -5.1939%
35. 7222300 4,658,646.6115 -6.8271%
36. 7364221 4,641,888.8567 -7.1622%
37. 7243837 4,575,403.7240 -8.4919%
38. 7224484 4,533,246.0062 -9.3351%
39. 7426117 4,443,228.3515 -11.1354%
40. 7454165 4,271,686.4434 -14.5663%
41. 7304960 4,234,915.8538 -15.3017%
42. 7236214 3,957,613.9738 -20.8477%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง