ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 30/04/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7214079 7,909,642.1997 58.1928%
2. 7240027 6,708,388.8256 34.1678%
3. 7304237 5,712,446.4205 14.2489%
4. 7016825 5,656,728.7748 13.1346%
5. 7430405 5,637,930.3481 12.7586%
6. 7492990 5,599,410.8158 11.9882%
7. 7019329 5,494,745.6326 9.8949%
8. 7371351 5,489,565.7120 9.7913%
9. 7313188 5,487,499.4252 9.7500%
10. 7156369 5,398,278.0706 7.9656%
11. 7483816 5,334,638.5449 6.6928%
12. 7240069 5,320,561.0615 6.4112%
13. 7058399 5,272,146.2020 5.4429%
14. 7246195 5,268,055.6455 5.3611%
15. 7096480 5,239,095.6345 4.7819%
16. 7011268 5,179,594.3377 3.5919%
17. 7321092 5,178,985.3459 3.5797%
18. 7317051 5,167,973.7470 3.3595%
19. 7320193 5,124,553.4721 2.4911%
20. 7320188 5,120,957.1279 2.4191%
21. 7373737 5,119,922.5965 2.3985%
22. 7443722 5,113,003.9323 2.2601%
23. 7320195 5,108,735.8737 2.1747%
24. 7444757 5,105,707.9720 2.1142%
25. 7436117 5,085,529.3403 1.7106%
26. 7430428 5,063,634.7640 1.2727%
27. 7506153 5,054,551.2721 1.0910%
28. 7140711 5,054,210.1556 1.0842%
29. 7396886 5,051,412.7346 1.0283%
30. 7361672 5,040,010.4180 0.8002%
31. 7373709 5,038,749.8157 0.7750%
32. 7363589 5,030,657.9327 0.6132%
33. 7320194 5,024,183.8765 0.4837%
34. 7436147 5,023,472.2208 0.4694%
35. 7073318 5,014,984.3555 0.2997%
36. 7371247 5,014,864.4023 0.2973%
37. 7436143 5,012,161.5928 0.2432%
38. 7429380 5,011,349.0030 0.2270%
39. 7287280 5,007,303.3027 0.1461%
40. 7373717 5,005,812.9542 0.1163%
41. 7134206 5,003,892.9950 0.0779%
42. 7310196 4,999,099.2255 -0.0180%
43. 7364764 4,997,321.0532 -0.0536%
44. 7320185 4,996,459.2753 -0.0708%
45. 7427078 4,989,985.7303 -0.2003%
46. 7321089 4,989,205.0228 -0.2159%
47. 7320955 4,987,154.8444 -0.2569%
48. 7371358 4,983,191.6955 -0.3362%
49. 7371251 4,975,898.9544 -0.4820%
50. 7319839 4,970,941.0235 -0.5812%
51. 7324531 4,967,602.7847 -0.6479%
52. 7364222 4,964,183.8375 -0.7163%
53. 7320189 4,960,685.7320 -0.7863%
54. 7371244 4,960,622.3263 -0.7876%
55. 7374568 4,955,944.7632 -0.8811%
56. 7317449 4,949,935.8367 -1.0013%
57. 7317459 4,948,036.0015 -1.0393%
58. 7374517 4,945,363.2618 -1.0927%
59. 7313773 4,944,443.3813 -1.1111%
60. 7373716 4,938,474.7556 -1.2305%
61. 7371249 4,924,728.8569 -1.5054%
62. 7508816 4,921,558.8226 -1.5688%
63. 7429103 4,920,481.8993 -1.5904%
64. 7322201 4,916,127.5216 -1.6774%
65. 7436073 4,913,425.2283 -1.7315%
66. 7500015 4,908,652.8971 -1.8269%
67. 7320199 4,904,006.3466 -1.9199%
68. 7233804 4,895,078.0067 -2.0984%
69. 7255541 4,889,908.2056 -2.2018%
70. 7317058 4,814,897.9807 -3.7020%
71. 7430412 4,807,172.5480 -3.8565%
72. 7371248 4,804,847.0424 -3.9031%
73. 7370905 4,782,791.5820 -4.3442%
74. 7313384 4,777,938.0457 -4.4412%
75. 7369046 4,774,757.2175 -4.5049%
76. 7430413 4,721,004.7299 -5.5799%
77. 7364221 4,685,934.8567 -6.2813%
78. 7243837 4,678,623.2150 -6.4275%
79. 7317043 4,675,910.5033 -6.4818%
80. 7222300 4,659,846.6115 -6.8031%
81. 7426117 4,587,228.3515 -8.2554%
82. 7118624 4,407,867.7197 -11.8426%
83. 7304960 4,391,524.8838 -12.1695%
84. 7224484 4,351,646.0062 -12.9671%
85. 7454165 4,286,601.1804 -14.2680%
86. 7235153 4,286,438.4048 -14.2712%
87. 7236214 4,121,443.9738 -17.5711%
88. 7495216 4,105,894.2761 -17.8821%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง