ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 30/09/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7240027 82,868,083.2101 1,557.3617%
2. 7146627 9,650,687.3514 93.0137%
3. 7278243 8,717,076.7218 74.3415%
4. 7503446 7,472,184.6581 49.4437%
5. 7214079 7,453,382.4370 49.0676%
6. 7118624 7,127,437.3696 42.5487%
7. 7454165 6,919,193.3420 38.3839%
8. 7060910 6,408,985.9931 28.1797%
9. 7241275 6,129,811.1244 22.5962%
10. 7543120 5,876,068.5523 17.5214%
11. 7254697 5,638,566.0348 12.7713%
12. 7149462 5,465,521.8079 9.3104%
13. 7448431 5,355,192.7973 7.1039%
14. 7519118 5,345,168.0971 6.9034%
15. 7233872 5,331,615.7307 6.6323%
16. 7406313 5,306,907.5613 6.1382%
17. 7545061 5,195,662.9988 3.9133%
18. 7201699 5,174,682.9777 3.4937%
19. 7451629 5,123,753.6265 2.4751%
20. 7427912 5,105,071.3116 2.1014%
21. 7423157 5,099,584.1898 1.9917%
22. 7492323 5,093,227.8305 1.8646%
23. 7290261 5,088,398.6295 1.7680%
24. 7346139 5,086,509.1080 1.7302%
25. 7346445 5,079,787.3814 1.5957%
26. 7346152 5,055,905.4510 1.1181%
27. 7545058 5,041,637.1791 0.8327%
28. 7489734 5,037,374.9668 0.7475%
29. 7547278 5,037,237.9617 0.7448%
30. 7552258 5,031,068.3073 0.6214%
31. 7542863 5,029,755.8145 0.5951%
32. 7048897 5,026,983.8575 0.5397%
33. 7346135 5,023,189.6944 0.4638%
34. 7395271 5,015,199.8983 0.3040%
35. 7285769 5,012,577.9690 0.2516%
36. 7290254 5,009,624.9553 0.1925%
37. 7543015 4,991,943.0578 -0.1611%
38. 7240728 4,990,803.4577 -0.1839%
39. 7288151 4,986,134.3080 -0.2773%
40. 7290608 4,980,313.2124 -0.3937%
41. 7110029 4,975,600.4815 -0.4880%
42. 7291648 4,971,742.6582 -0.5651%
43. 7346146 4,967,573.0798 -0.6485%
44. 7470237 4,964,730.6179 -0.7054%
45. 7545353 4,964,726.4800 -0.7055%
46. 7092540 4,954,599.2692 -0.9080%
47. 7100085 4,947,937.4534 -1.0413%
48. 7545385 4,945,413.6915 -1.0917%
49. 7422600 4,943,286.6697 -1.1343%
50. 7301127 4,941,751.6820 -1.1650%
51. 7242134 4,940,113.5055 -1.1977%
52. 7537048 4,939,738.8923 -1.2052%
53. 7307644 4,937,177.4539 -1.2565%
54. 7544008 4,935,703.2960 -1.2859%
55. 7096480 4,895,008.0179 -2.0998%
56. 7516420 4,876,680.2235 -2.4664%
57. 7431914 4,861,503.0090 -2.7699%
58. 7031322 4,857,575.3560 -2.8485%
59. 7111413 4,829,960.8709 -3.4008%
60. 7526111 4,784,194.0249 -4.3161%
61. 7024598 4,773,511.1125 -4.5298%
62. 7051036 4,768,630.9695 -4.6274%
63. 7543121 4,758,773.6950 -4.8245%
64. 7541314 4,740,964.5790 -5.1807%
65. 7418572 4,730,166.8614 -5.3967%
66. 7304960 4,665,187.3171 -6.6963%
67. 7186130 4,655,866.7816 -6.8827%
68. 7243554 4,620,535.8764 -7.5893%
69. 7543132 4,600,341.9383 -7.9932%
70. 7257684 4,526,262.8533 -9.4747%
71. 7272551 4,488,063.1995 -10.2387%
72. 7156369 4,469,727.7551 -10.6054%
73. 7475915 4,360,752.9387 -12.7849%
74. 7267691 4,306,125.1309 -13.8775%
75. 7544532 4,229,953.4734 -15.4009%
76. 7058621 4,065,945.7259 -18.6811%
77. 7199670 4,049,519.3353 -19.0096%
78. 7287280 3,869,043.7102 -22.6191%
79. 7236214 3,792,127.9212 -24.1574%
80. 7181884 3,789,281.2585 -24.2144%
81. 7453915 3,746,459.9129 -25.0708%
82. 7032744 3,646,838.3504 -27.0632%
83. 7483816 3,529,070.5645 -29.4186%
84. 7550420 3,526,453.0785 -29.4709%
85. 7249282 3,460,854.1630 -30.7829%
86. 7235153 3,428,216.7415 -31.4357%
87. 7545203 3,398,803.1882 -32.0239%
88. 7521902 3,313,346.8981 -33.7331%
89. 7171298 3,014,384.2490 -39.7123%
90. 7058399 2,985,877.1258 -40.2825%
91. 7012079 2,983,268.3669 -40.3346%
92. 7233804 2,736,360.2837 -45.2728%
93. 7366956 2,730,407.1295 -45.3919%
94. 7235149 2,229,833.9326 -55.4033%
95. 7516044 1,884,750.0880 -62.3050%
96. 7220656 224.4111 -99.9955%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง