ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 16/08/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7240027 38,732,332.5697 674.6467%
2. 7146627 9,571,716.8469 91.4343%
3. 7503446 7,572,294.6581 51.4459%
4. 7214079 7,224,403.8637 44.4881%
5. 7241275 5,850,903.1394 17.0181%
6. 7304960 5,742,111.7531 14.8422%
7. 7454165 5,599,409.0490 11.9882%
8. 7267691 5,407,384.4145 8.1477%
9. 7448431 5,244,522.7973 4.8905%
10. 7519118 5,180,539.6934 3.6108%
11. 7096480 5,143,889.2690 2.8778%
12. 7240728 4,918,015.9177 -1.6397%
13. 7422600 4,911,590.9292 -1.7682%
14. 7031322 4,877,549.1660 -2.4490%
15. 7257684 4,797,715.1343 -4.0457%
16. 7431914 4,565,507.9238 -8.6898%
17. 7475915 4,345,239.8479 -13.0952%
18. 7058621 4,253,924.8425 -14.9215%
19. 7118624 4,179,096.4148 -16.4181%
20. 7233872 4,175,305.0357 -16.4939%
21. 7156369 3,981,195.7591 -20.3761%
22. 7287280 3,970,175.3553 -20.5965%
23. 7199670 3,801,667.8653 -23.9666%
24. 7235153 3,512,722.9507 -29.7455%
25. 7249282 3,433,171.2594 -31.3366%
26. 7453915 3,346,767.6847 -33.0646%
27. 7483816 3,342,049.4445 -33.1590%
28. 7236214 3,142,954.9212 -37.1409%
29. 7171298 2,975,421.1719 -40.4916%
30. 7032744 2,698,098.6504 -46.0380%
31. 7235149 2,685,677.3911 -46.2865%
32. 7110029 2,580,928.1786 -48.3814%
33. 7521902 2,152,466.8981 -56.9507%
34. 7233804 2,120,240.2837 -57.5952%
35. 7058399 1,902,962.1258 -61.9408%
36. 7366956 1,500,153.4080 -69.9969%
37. 7220656 -1,443,515.5887 -128.8703%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง