ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 30/08/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7240027 54,433,278.0020 988.6656%
2. 7214079 9,822,309.0219 96.4462%
3. 7146627 8,968,126.5594 79.3625%
4. 7503446 7,674,704.6581 53.4941%
5. 7278243 7,657,186.7565 53.1437%
6. 7241275 6,231,223.3944 24.6245%
7. 7454165 5,992,862.0360 19.8572%
8. 7519118 5,803,226.6651 16.0645%
9. 7448431 5,338,762.7973 6.7753%
10. 7406313 5,251,387.5613 5.0278%
11. 7267691 5,201,930.8275 4.0386%
12. 7060910 5,140,138.9770 2.8028%
13. 7233872 5,080,475.0357 1.6095%
14. 7031322 5,070,766.5160 1.4153%
15. 7118624 5,023,136.9258 0.4627%
16. 7470237 4,976,420.1516 -0.4716%
17. 7240728 4,964,186.4177 -0.7163%
18. 7422600 4,946,290.9292 -1.0742%
19. 7096480 4,906,116.5759 -1.8777%
20. 7431914 4,684,929.7487 -6.3014%
21. 7395271 4,648,536.8726 -7.0293%
22. 7257684 4,622,526.8533 -7.5495%
23. 7287280 4,512,501.6252 -9.7500%
24. 7475915 4,414,801.3049 -11.7040%
25. 7516420 4,391,520.6255 -12.1696%
26. 7304960 4,390,890.7911 -12.1822%
27. 7156369 4,257,111.9291 -14.8578%
28. 7199670 4,248,160.3653 -15.0368%
29. 7058621 4,191,388.5553 -16.1722%
30. 7249282 3,946,098.7176 -21.0780%
31. 7235153 3,804,618.0747 -23.9076%
32. 7110029 3,520,928.1786 -29.5814%
33. 7483816 3,396,646.6845 -32.0671%
34. 7453915 3,295,919.0237 -34.0816%
35. 7032744 3,264,201.1504 -34.7160%
36. 7521902 2,992,466.8981 -40.1507%
37. 7171298 2,927,877.7802 -41.4424%
38. 7233804 2,888,280.2837 -42.2344%
39. 7236214 2,624,054.9212 -47.5189%
40. 7235149 2,355,752.5905 -52.8849%
41. 7366956 2,292,893.4080 -54.1421%
42. 7058399 2,249,582.1258 -55.0084%
43. 7220656 -1,443,515.5887 -128.8703%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง