ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 19/07/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7146627 6,543,216.8469 30.8643%
2. 7110029 5,817,451.0033 16.3490%
3. 7267691 5,699,204.0723 13.9841%
4. 7454165 5,329,331.2170 6.5866%
5. 7118624 5,302,375.6546 6.0475%
6. 7233804 5,187,988.4257 3.7598%
7. 7304960 5,166,427.0951 3.3285%
8. 7199670 5,110,731.2373 2.2146%
9. 7249282 5,108,140.1758 2.1628%
10. 7287280 5,076,165.3043 1.5233%
11. 7241275 4,993,793.1394 -0.1241%
12. 7483816 4,971,241.7365 -0.5752%
13. 7156369 4,890,242.8155 -2.1951%
14. 7521902 4,821,939.3391 -3.5612%
15. 7096480 4,805,833.1819 -3.8833%
16. 7257684 4,797,715.1343 -4.0457%
17. 7366956 4,740,853.4080 -5.1829%
18. 7448431 4,738,516.6762 -5.2297%
19. 7031322 4,566,924.9400 -8.6615%
20. 7235149 4,507,694.7517 -9.8461%
21. 7058399 4,399,836.9958 -12.0033%
22. 7032744 4,367,278.6504 -12.6544%
23. 7453915 3,706,858.8083 -25.8628%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง