ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 31/07/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7240027 12,033,745.4344 140.6749%
2. 7233872 6,716,934.4677 34.3387%
3. 7146627 6,120,216.8469 22.4043%
4. 7503446 5,810,794.6581 16.2159%
5. 7118624 5,768,144.7798 15.3629%
6. 7454165 5,530,868.5290 10.6174%
7. 7448431 5,406,342.7973 8.1269%
8. 7267691 5,345,652.6025 6.9131%
9. 7287280 5,328,695.5283 6.5739%
10. 7483816 5,312,234.1215 6.2447%
11. 7110029 5,208,228.1786 4.1646%
12. 7249282 5,173,412.8554 3.4683%
13. 7171298 5,006,651.6529 0.1330%
14. 7240728 4,960,691.1675 -0.7862%
15. 7058621 4,903,981.5962 -1.9204%
16. 7241275 4,852,113.1394 -2.9577%
17. 7199670 4,797,897.2343 -4.0421%
18. 7257684 4,797,715.1343 -4.0457%
19. 7235153 4,787,122.5944 -4.2575%
20. 7304960 4,774,870.7101 -4.5026%
21. 7096480 4,770,092.0624 -4.5982%
22. 7475915 4,768,974.1376 -4.6205%
23. 7521902 4,500,266.8981 -9.9947%
24. 7233804 4,470,780.2837 -10.5844%
25. 7156369 4,402,703.9391 -11.9459%
26. 7058399 4,130,352.1258 -17.3930%
27. 7235149 4,113,595.1592 -17.7281%
28. 7453915 4,076,789.2231 -18.4642%
29. 7366956 3,887,893.4080 -22.2421%
30. 7032744 3,619,598.6504 -27.6080%
31. 7031322 3,466,929.4060 -30.6614%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง