ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 19/03/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7052146 33,441,682.3537 568.8336%
2. 7470002 16,365,883.9708 227.3177%
3. 7240027 14,616,195.6464 192.3239%
4. 7449360 8,492,462.4419 69.8492%
5. 7233872 8,236,988.4147 64.7398%
6. 7214079 7,134,909.4898 42.6982%
7. 7233804 6,346,806.8955 26.9361%
8. 7246195 6,332,814.8964 26.6563%
9. 7053359 6,172,542.1339 23.4508%
10. 7031322 6,158,427.5514 23.1686%
11. 7304960 6,131,190.4889 22.6238%
12. 7435064 5,967,234.9626 19.3447%
13. 7118624 5,925,947.3975 18.5189%
14. 7040746 5,753,595.0385 15.0719%
15. 7390222 5,662,616.8335 13.2523%
16. 7241756 5,623,499.1620 12.4700%
17. 7156369 5,590,822.6714 11.8165%
18. 7132578 5,447,209.7752 8.9442%
19. 7475915 5,409,255.6591 8.1851%
20. 7396749 5,362,345.7541 7.2469%
21. 7224484 5,338,431.8041 6.7686%
22. 7453143 5,337,318.0837 6.7464%
23. 7240069 5,330,446.0443 6.6089%
24. 7294155 5,326,569.2296 6.5314%
25. 7487616 5,308,866.3967 6.1773%
26. 7399259 5,251,535.9247 5.0307%
27. 7305281 5,220,782.8214 4.4157%
28. 7369828 5,119,560.5364 2.3912%
29. 7187235 5,087,291.6701 1.7458%
30. 7033699 5,042,020.9226 0.8404%
31. 7492990 5,037,278.5361 0.7456%
32. 7058399 5,036,413.5316 0.7283%
33. 7339240 5,033,515.4618 0.6703%
34. 7058288 5,026,275.7184 0.5255%
35. 7240728 4,996,448.4365 -0.0710%
36. 7016825 4,970,943.7095 -0.5811%
37. 7483816 4,960,129.9041 -0.7974%
38. 7305113 4,926,757.1362 -1.4649%
39. 7310196 4,794,163.3135 -4.1167%
40. 7454165 4,731,468.9470 -5.3706%
41. 7287280 4,713,858.5737 -5.7228%
42. 7313773 4,682,395.3558 -6.3521%
43. 7199670 4,665,242.6489 -6.6951%
44. 7352267 4,658,790.9040 -6.8242%
45. 7442240 4,625,766.6799 -7.4847%
46. 7243837 4,586,810.4931 -8.2638%
47. 7431914 4,504,182.0978 -9.9164%
48. 7238904 4,494,850.1726 -10.1030%
49. 7254437 4,428,380.6055 -11.4324%
50. 7140711 4,380,453.9099 -12.3909%
51. 7013728 4,050,212.2610 -18.9958%
52. 7019329 3,611,965.0397 -27.7607%
53. 7058621 3,549,516.3055 -29.0097%
54. 7477637 3,474,466.8449 -30.5107%
55. 7236214 2,684,266.2083 -46.3147%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง