ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 29/03/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7470002 20,265,876.8908 305.3175%
2. 7052146 20,155,573.9875 303.1115%
3. 7240027 17,135,395.5063 242.7079%
4. 7449360 8,664,903.2919 73.2981%
5. 7233872 8,610,835.8497 72.2167%
6. 7246195 7,390,267.0274 47.8053%
7. 7233804 6,885,435.0025 37.7087%
8. 7214079 6,311,938.4520 26.2388%
9. 7435064 6,244,354.9626 24.8871%
10. 7118624 6,208,161.3812 24.1632%
11. 7053359 6,202,362.1339 24.0472%
12. 7224484 6,063,921.0605 21.2784%
13. 7304960 5,998,094.2689 19.9619%
14. 7031322 5,985,227.5514 19.7046%
15. 7096480 5,951,138.2509 19.0228%
16. 7156369 5,916,227.8714 18.3246%
17. 7240069 5,622,731.1643 12.4546%
18. 7317637 5,587,508.4683 11.7502%
19. 7040746 5,582,535.0385 11.6507%
20. 7241756 5,511,599.1620 10.2320%
21. 7287280 5,484,291.7957 9.6858%
22. 7492990 5,403,451.0161 8.0690%
23. 7132578 5,375,768.7752 7.5154%
24. 7396749 5,362,345.7541 7.2469%
25. 7454165 5,352,582.4210 7.0516%
26. 7475915 5,337,192.8150 6.7439%
27. 7453143 5,333,700.0837 6.6740%
28. 7328448 5,320,437.1370 6.4087%
29. 7487616 5,308,866.3967 6.1773%
30. 7390222 5,291,836.0386 5.8367%
31. 7294155 5,274,047.5936 5.4810%
32. 7305281 5,227,977.8862 4.5596%
33. 7369828 5,181,884.5364 3.6377%
34. 7399259 5,176,663.9152 3.5333%
35. 7058399 5,134,643.7916 2.6929%
36. 7305113 5,134,044.3332 2.6809%
37. 7187235 5,087,291.6701 1.7458%
38. 7339240 5,080,130.5918 1.6026%
39. 7058288 5,067,884.7674 1.3577%
40. 7033699 5,018,710.9226 0.3742%
41. 7240728 4,997,918.4365 -0.0416%
42. 7199670 4,851,178.9089 -2.9764%
43. 7483816 4,824,850.0591 -3.5030%
44. 7016825 4,799,763.7495 -4.0047%
45. 7442240 4,720,202.7808 -5.5959%
46. 7032744 4,662,157.1712 -6.7569%
47. 7243837 4,656,490.4931 -6.8702%
48. 7313773 4,610,835.3558 -7.7833%
49. 7310196 4,591,519.3135 -8.1696%
50. 7238904 4,576,589.2531 -8.4682%
51. 7431914 4,483,161.5098 -10.3368%
52. 7352267 4,450,430.9040 -10.9914%
53. 7140711 4,366,340.7079 -12.6732%
54. 7254437 4,337,465.6055 -13.2507%
55. 7013728 3,852,922.2610 -22.9416%
56. 7058621 3,602,876.3055 -27.9425%
57. 7477637 3,601,476.8449 -27.9705%
58. 7019329 3,390,700.8327 -32.1860%
59. 7236214 2,684,266.2083 -46.3147%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง